Kişisel Verilerin Korunması

Kurumsal

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme – Muvafakatname

Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği siz değerli üyelerimize ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla bir takım temel kurallar benimsemiştir. TEKNİK YAPI bu temel kurallara uygun davranarak müşterilerinin Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği ’a duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır.

Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısında, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınız hakkında bilgiler yer almaktadır.

KVKK kapsamında şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecek olup, bu veriler mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata, aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde saklanacaktır.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi KVKK uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı ile dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir

c) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallardan (yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda vb. ) ve başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat hukuki sebeplerine dayanılarak ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacı ile toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

d) Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Üyelerimizin Hakları:

Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği ’a başvurarak;

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruşlarıyla ve Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan hizmet sağlayıcı firmalar ile Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği ve iş ortaklarıyla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ediyorum/etmiyorum.

KVK Kanunu’nun 13. gereği uygulamaya ilişkin talebinizi yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizi buradaki formu doldurup kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak Turgut Özal Bulvarı Aydınkent Şelale Evleri 5.Blok Kat:2 No:3 Bayramoğlu –, 21080 Bağlar/Diyarbakır adresine, Üyelik bilgilerinizi bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.


 


Top